Öncelikle Kentsel Dönüşümle  ilgili bugüne kadarki hukuki  süreci kısaca özetlemenin faydalı olacağını düşünüyoruz..

Kentsel dönüşüm ilk defa 5393 sayılı Belediye yasasının 73. maddesine konulan birkaç cümlelik hükümler ile yapılmaya çalışılmış  ancak konunun ayrı bir yasa ile  ele alınması gerçeği geç de olsa fark edilmiştir..

Bilindiği gibi mevzubahis yasa tasarısı ( Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ) 16.05.2012 günü TBMM sinde kabul edilmiş ve  31.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 04.08.2012    tarihli 28374 sayılı resmi gazetede mevzubahis yasanın uygulama yönetmeliği  de yayınlanmıştır..

Daha sonra bu yönetmelik 15.12.2012 tarihinde 28498 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Bu uygulama  yönetmeliğinde de 25 Temmuz 2014 gün ve 29071 sayılı Resmi gazetede yayınlanan  yeni yönetmelik ile önemli değişiklikler yapılmıştır:

Bu arada Anayasa Mahkemesi 01.03.2014 günü Resmi gazetede yayınlanan kararı ile  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasının bazı maddelerini iptal etmiş bulunmaktadır..

Bu yasa ile mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı veremeyeceği ,resmi kurumların mal varlıklarının hazineye bedelsiz verilmesi ve  birçok yasanın kentsel dönüşüm yasası hk uygulanamayacağı vs gibi maddeleri iptal edilmiştir..

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız hukuki prosedürden de anlaşılacağı gibi bu konuda kısa sayılabilecek süre içerisinde anayasa mahkemesi kararı ile yasada önemli maddeler iptal edilmiştir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  uygulama  yönetmeliğinde  2 defa önemli değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır..

Bu arada bakanlık kentsel dönüşümle ilgili yetkiyi B.Şehir belediyelerine vermiş  Burs B.Şehir belediyesi de bu yetkiye dayanarak Belediye meclis kararı ile  kentsel dönüşüme giren yapılarda ilave 0.50 yoğunluk artışı ( KAKS ) vermiştir.

Ancak bu karar bazı akademik odaların başvurusu ile  Bölge İdare mahkemesince iptal edilmiştir.

Kısacası kentsel dönüşümle ilgili olarak gerek ülkemiz ölçeğinde gerekse kentimizde büyük bir yetki kargaşası yaşanmakta ve kentsel dönüşüm sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürümemektedir.

Ancak biz bütün bunları batı ülkelerindeki yasa ve uygulamalardan da örnekler vererek başta medya olmak üzere çeşitli zeminlerde  Bu yasa ile sağlıklı bir kentsel dönüşüm yapılamayacağını dile getirdik.

Ne var ki yasadaki eksiklik ve yanlışlıkların uygulama  yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile ortadan kaldırılamayacağı  kısa süre içerisinde görülmüştür..

Nitekim biraz geç de olsa ilgililer yetkililer de bu gerçeği görmüşler ve bu  yasa ile kentsel dönüşümün gerçekleşemeyeceği yolunda demeçler vermeye başlamışlardır.

Kaldı ki Kentsel dönüşümle ilgili sorunlar yalnız yasa ile de sınırlı değildir.. Kentsel dönüşümün alt yapısını teşkil edecek teknik ve bilimsel alt yapı da henüz hazırlanmış değildir..

2010-2012 yılları arasında yapılan yeni İl Çevre Düzeni Planı   aradan  5 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen  bakanlıkça hala  onaylanmamıştır..Yeni İl çevre düzeni planının bir an önce onaylanarak  bu plan çalışmalarına altlık olarak elde edilen yer bilimleri ile ilgili ( jeofizik ve jeolojik ) verilerin 1/25 bin, 1/5000 ve 1/1000 lik planlara işlenmesi gerekir

Bütün bunlara ilaveten günümüzün gelişme ve ihtiyaçlarının çok gerisinde kalan 3194 sayılı İmar yasasının yeni bir mantık ve anlayışla ayrıca kentsel dönüşümü de içine alacak genişlik ve derinlikte bir an önce hazırlanması gerekir.

Bütün bu gerçekler ortada iken diğer taraftan da  muhtemel bir Marmara depreminin ayak sesleri her geçen gün kendini hissettirmektedir.

Bu konuyu gerek kentimiz gerekse yurt dışındaki uygulamalar ile ilgili çeşitli detayları ile gündeme getirmeye devam edeceğiz..

 

 

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT