16 05.2012 tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü hk. Kanun ve 15. 12  tarihinde  6306 kanunun  uygulama yönetmeliği ile ülkemizde  kentsel dönüşüm  tek bir çatı altında toplanmıştır.

Bursa B.şehir Belediyesinin  6306 sayılı kanunun  uygulamasının seyrini değiştiren  0.50 emsal artış kararı almıştır.

B.Şehir Belediye Meclisi  29.05.2015 gün  1122 saylı kararı ile onaylanan Bursa ili genelinde  17 ilçenin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına “ riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde  0.50 ye kadar  emsal artışı yapılabilir” plan notu şeklindeki  plan depişikliği sonucunda birçok parselde bu yönde  plan değişikliği kararı alınmıştır.

Söz konusu 050 emsal artışı ile  ilgili plan notunu içeren plan değişikliği bazı  meslek örgütlerinin açtığı  dava sonucunda  Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 16.11.2016 tarihinde ürütmenin durdurulması ardından da  25.01.2016 tarihinde  iptaline karar verilmiştir.

Buna rağmen B.Şehir belediyesi uygulamaya devam etmiş ve parsel bazındaki uygulamalarda  050 emsal artışı devam ettirilmiştir.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı B.Şehir Belediyesine  kentsel dönüşümle ilgili “ RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN  İMAR PLANLARININ  ADA BAZINDA ÇÖZÜMLENMESİ, PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE  EMSAL ARTIŞI VEYA YOĞUNLUK  ARTIŞININ  ZORUNLU OLMASI HALİNDE  EMSALE OLACAK İLAVENİN MAKSİMUM 0.50 Yİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ, GEREKLİ ALT YAPI ANALİZLERİNİN YAPILMASI, TEKNİK VE SOSYAL ALT YAPI DONATI ALANLARININ AYRILMASI ŞARTIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ YETKİLERİ B.ŞEHİR BELEDİYESİNE GEÇİCİ OLARAK  DEVREDİLMİŞTİR..”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  yetki devrine ait bu kararda açıkça ifade ettiği  gibi ilave emsal karşılığında  teknik ve sosyal alt yapılara ilaveler gerektiği, ilave emsalin hiçbir şekilde 0.50 yi geçmemesi  ve daha da önemlisi  kentsel dönüşümün parsel değil ada bazında yapılması gerektiğini  belirtmiştir..

Buna rağmen uygulamada  kentsel dönüşümle ilgili plan kararlarının B.Şehirde Ada bazında değil genellikle parsel ölçeğinde verildiği, teknik ve sosyal alt yapıya hiçbir ilave  yapılmadığı, ayrıca plan değişikliklerinde çeşitli plan notları ile 0.50 emsal  kararın üzerine çıkıldığı görülmektedir.

Şüphesiz bu kararlardan en fazla etkilenecek ilçelerin başında da kuruluşundan itibaren planlı ve çağdaş bir kent olmanın en güzel örneklerini bünyesinde barındıran Nilüfer olacaktır.

Bugün Nilüfer ilçemizde insan başına düşen yeşil alan, park, trafik ve ulaşım eğitim ve sağlık kuruluşları ülkemiz standartlarının altına düşecek  ve ilave emsal ve hatta çok daha üzerinde gelecek nüfus yoğunluğunun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelecektir.

Bir taraftan belediyelerimizin diğer taraftan devlete ait arsa ve arazilerin  adeta birbirleriyle yarışırcasına satılmasındaki  yanlışlığı bu vesile ile  bir defa daha üzülerek görmekteyiz..

Ayrıca İlave yoğunluk artışı ile   kentlerimizin dikey değil yatay yönde gelişmesi yönündeki  en üst ölçekteki telkin ve tavsiyelerin de gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.

Biz uzun süreden beri her zeminde bu yasanın  kentsel dönüşümü gerçekleştirecek genişlikte ve derinlikte olmadığını söylüyor yazıyoruz..

Şimdi üzülerek görüyoruz ki bir de kentsel dönüşüm planlama ve  uygulamadaki eksiklik yanlışlar eklenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca özellikle depremsellik açısından son derece önemli olan zeminle ilgili  jeofizik ve jeolojik etüdler buna dayalı olarak da parsel ölçeğinde mikrobölgeleme çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.

B.Şehir Belediyemizin bu konuda başlatmış olduğu çalışmalar henüz neticelenmediği gibi bu konuda bugüne kadar elde edilen veriler de bazı ilçe belediyelerinde bulunmamaktadır.

Aynı şekilde birkaç yıl önce yapılan  kent içi ulaşım master planı da kentimizi gelişme ve büyüme perspektifine uygun değildir.

Özellikle Nilüfer ilçemizde  ulaşım master planı çok yetersiz olup bugünkünden farklı yeni ulaşım aksları, ulaşım modelleri, bunların mevcut ulaşım planı ile entegrasyonu konusunda  yeni alternatifler sunmamaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri nasıl kentimizin üst ölçekli planları ile ahenk ve uyumlu olmak zorunda ise ulaşım master planı ve hafif raylı sistem  ile de entegre olmalıdır.

Bütün bunlar ciddi ve bilimsel olarak ortaya konmadan yapılacak olan parsel ölçeğindeki planların ve  kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı olacağını düşünmüyoruz.

Kentsel dönüşüm süreci insanlara hem daha güvenilir yapılar hem de sosyal, kültürel  ortamlar  ve teknik altyapılar sunmak zorundadır..

Kentsel dönüşüm plan ve projeleri ana hatları ile   kentimizin ekonomik ve sosyal yapısı, tarihi ve kültürel dokusu, teknik mimari ve estetik özelliklerine uygun bir bütünlükte   tasarlanması gerekir.

Bugün kentlerimizde kentsel dönüşüm adı altında yapılan iş   parsel ölçeğinde yani binalara büyük yoğunluk artışı vererek onları  yenilemekten ibarettir..

Kısacası geçtiğimiz yıllarda çıkarılan kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe  girmesinden  günümüze kadar 5 yıldan  fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bu konuda ciddi bir mesafe alındığı söylenemez..

Bu konuda gerek kuruluş yasasında gerekse 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında geniş yetkilere sahip olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve B.Şehir Belediyesi  kentsel dönüşümde yaşanan bu kaos ve kargaşayı  bir an önce ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır.

Öncelikle de Kentsel dönüşümle ilgili  hukuki sürece uyulmalı ve bakanlığın yetki devrinde ortaya koyduğu ilave emsal artışı ile oluşacak ilave yoğunluk ve nüfus artışının ihtiyacını karşılayacak teknik ve sosyal donatı  ihtiyacı karşılanmadan bu artış yapılmamalıdır..

Bunun için de gelişmiş batı ülkelerinde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarından da faydalanılarak, devletin finansman ve kredi imkanlarıı devreye sokarak, kentsel dönüşümdeki yapılardaki her türlü KDV oranlarını sıfırlayarak  çeşitli çözümler bulmak mümkündür..

Her gün Bursa da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerimizde olası büyük depremlerin ayak seslerini duyuyoruz..

Yarınlar çok geç olabilir..

 

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT